Fonogrammu datu sistēma sniedz pārskatu par Latvijas izpildītāju un producentu reģistrēto fonogrammu katalogu. Datu neatbilstības gadījumā, sniedz iespēju veikt jau reģistrēto fonogrammu labojumus, kā arī atvieglo jaunu fonogrammu reģistrēšanas kārtību.

Svarīgi!

Pirmreizēji autorizējoties Fonogrammu datu sistēmā, ir jāveic automātiski piešķirtās lietotāja paroles maiņa, ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no automātiski ģenerētās paroles piešķiršanas brīža. Lai iegūtu piekļuvi Fonogrammu datu sistēmas lietošanai, jābūt noslēgtam kolektīvā pārvaldījuma līgumam. 

Tehnisku problēmu gadījumā, kā arī, lai iegūtu pirmreizēju piekļuvi Fonogrammu datu sistēmai, aicinām sazināties: fonogrammas[at]laipa.org

 

 

 

Fonogrammu reģistrācijas anketas lietošanas noteikumi

 

  1. Biedrības “Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (LaIPA) Fonogrammu reģistrācijas anketas lietotājs ir fiziska vai juridiska persona, kas saskaņā ar likumdošanu ir atzīstama par izpildītāju un fonogrammu producentu.
  2. Par personas datiem tiek uzskatīta jebkāda informācija, kas attiecas uz fizisko vai juridisko personu.
  3. Fonogrammu reģistrācijas anketas lietotājam ir atļauts veikt jaunu fonogrammu reģistrēšanu.
  4. Lietotājs nedrīkst izdarīt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmas drošību.
  5. Lietotājs ir atbildīgs par patiesas informācijas sniegšanu.
  6. Lietotājs nedrīkst nesankcionēti nodot Fonogrammu reģistrācijas anketu  kā daļu no Fonogrammu datu sistēmas kopijas trešajām personām.
  7. Noteikumu neievērošana un nesankcionēta lietošana, tiek uzskatīta par pretlikumīgu izmantošanu. Atbildību nosaka LR Krimināllikums, Fizisko personu datu apstrādes likums un citi spēkā esošie LR normatīvie akti.
  8. LaIPA kā pārzinis apstrādā saņemtos personas datus ar mērķi pārvaldīt blakustiesību subjektu mantiskās tiesības, tostarp, lai nodrošinātu atlīdzības sadali un datu sistēmas funkcionēšanu. Personas dati tiks apstrādāti norādītajam mērķim visā laikā, kurā LaIPA pildīs blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma funkcijas. Datu apstrādes juridiskais pamats ir Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums, kā arī noslēgtais mantisko tiesību pārstāvniecības līgums. LaIPA var nodot Lietotāja personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri sniedz grāmatvedības, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus, kā arī autortiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijai AKKA/LAA. Jums ir tiesības pieprasīt LaIPA piekļuvi saviem personas datiem, neprecizitāšu gadījumā tos labot un, ja zudis to apstrādes un glabāšanas pamats, pieprasīt to dzēšanu. Jums ir tiesības pieprasīt apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības prasīt LaIPA nodrošināt iespēju pārnest Jūsu personas datus citai juridiskai vai fiziskai personai, tostarp elektroniskā veidā, ņemot vērā piemērojamos tiesību aktos norādītos izņēmumus. Tāpat Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Latvijas Datu valsts inspekcijā.

LaIPA datu sistēmas lietošanas pamācība